خدمات ما

خدمات ما

در قسمت زیر می توانید لیست خدماتی  که شرکت قطب آزمای جهان ارائه می دهد را مشاهده نمایید.

آزمون شیمی، تخصصی و میکروبیولوژی انواع فرآورده های غذایی به صورت محصول محور

آزمون فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژی انواع فرآورده های سلولزی

آزمون بسته بندی انواع فرآورده های غذایی

مشاوره تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه

آموزش